เกี่ยวกับเรา
 
โครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ (Greenmarket)
 
1. หลักการและเหตุผล
 
            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 – 2559 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังจำเป็นต้องบริหารจัดการให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขนาดที่สถานการณ์ด้านการบริโภคของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นไปตามกระแสบริโภคนิยม มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานผ่านการบริโภคสินค้า บริการและการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในระดับที่สูงมากโดยเฉพาะจากประชากรที่อยู่ในย่านชุมชนเมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญ เช่นเดียวกัน ภาคการผลิตก็จำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ (Green production & Green productivity) ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2 สร้างอาชีพสีเขียว (Green Jobs) เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green products) และตอบสนองความต้องการผู้บริโภค (Green demands)
 
            ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือเปลี่ยนจากการเลือกซื้อด้วยตนเอง ณ สถานที่จำหน่าย มาเป็นการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยปี 2556 มีจำนวนมากถึง 768,104 ล้านบาท เป็นการขยายจากธุรกิจไปยังธุรกิจ 238,486 ล้านบาท หรือ 32.1% และธุรกิจไปยังผู้บริโภคสูงถึง 182,033 ล้านบาทหรือ 23.7% ดังนั้นหน่วยงานราชการไทยหลายหน่วยงาน จึงหันมาพัฒนาตลาดกลางออนไลน์ (e-marketplace) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบกการขนาดกลางและขนาดย่อมมีตลาดกลางออนไลน์สำหรับนำสินค้าหรือบริการของตนมานำเสนอให้ผู้บริโภคได้ติดต่อโดยตรง ตัวอย่างการตลาดกลางออนไลน์ของภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นตลาดกลางออนไลน์เพื่อสนับสนุนการส่งออก (www.thaitrade.com) กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นตลาดกลางออนไลน์เพื่อส่งเสริมสินค้าที่ได้รับสิทธิบัตรได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ (www.thaiipmart.com) เป็นต้น
 
            อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมที่ส่วนมากเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ยังไม่สามารถเข้าถึงช่องทางจำหน่ายออนไลน์ได้ ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภค ดังนั้นศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ (Greenmarket) ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการพบกันของผู้ผลิตที่ต้องการขาย และผู้บริโภคที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างให้เกิดสังคมสีเขียว รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสนใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำมากขึ้นต่อไป
 
2. วัตถุประสงค์
 
            1. เพื่อจัดทำตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ (Greenmarket) สำหรับให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการนำสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของตนมานำเสนอให้ผู้บริโภคได้ติดต่อโดยตรง
            2. เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ