1. ภาพรวมข้อมูล
  จำนวนร้านค้า 366  แห่ง      
  จำนวนสินค้า 1,132 รายการ      
  จำนวนผู้ซื้อ          
    - ภาคครัวเรือน 39 ราย      
    - ภาครัฐ 1 ราย      
    - ภาคธุรกิจ 15 ราย      
  มูลค่าซื้อขายรวม ณ วันที่ (16 ต.ค. 2561) 495,382.02 บาท      
             
2. จำนวนร้านค้าและผลิตภัณฑ์จำแนกตามหมวดสินค้า
  โรงแรมรีสอร์ทที่พัก 300 แห่ง จำนวนบริการ 300 รายการ
  อาหารเครื่องดื่ม 18 แห่ง จำนวนสินค้า 130 รายการ
  เครื่องใช้สำนักงาน 3 แห่ง จำนวนสินค้า 21 รายการ
  ผ้าทอ/สิ่งทอ 22 แห่ง จำนวนสินค้า 222 รายการ
  หัตถกรรมและเครื่องประดับ 6 แห่ง จำนวนสินค้า 116 รายการ
  วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 2 แห่ง จำนวนสินค้า 125 รายการ
  ของเล่น 1 แห่ง จำนวนสินค้า 194 รายการ
  ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 5 แห่ง จำนวนสินค้า 23 รายการ
  อื่นๆ 1 แห่ง จำนวนสินค้า 1 รายการ
  ร้านค้าที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลสินค้า 8 แห่ง      
              รวม 366 แห่ง จำนวนสินค้า 1,132 รายการ
             
3. ร้านค้าและผลิตภัณฑ์จำแนกตามฉลากสิ่งแวดล้อม
  Green Production (ระดับทอง) 17 แห่ง จำนวนสินค้า 226 รายการ
  Green Production (ระดับเงิน) 4 แห่ง จำนวนสินค้า 23 รายการ
  Green Production (ระดับทองแดง) 4 แห่ง จำนวนสินค้า 34 รายการ
  Green Hotel (ระดับทอง) 61 แห่ง จำนวนบริการ 61 รายการ
  Green Hotel (ระดับเงิน) 39 แห่ง จำนวนบริการ 39 รายการ
  Green Hotel (ระดับทองแดง) 25 แห่ง จำนวนสินค้า 15 รายการ
  Green Hotel (ใบประกาศเกียรติคุณ) 30 แห่ง จำนวนบริการ 30 รายการ
  Green Leaf foundation (โรงแรมใบไม้เขียว) 136 แห่ง จำนวนบริการ 136 รายการ
  Asian Green Hotel (โรงแรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม) 4 แห่ง จำนวนบริการ 4 รายการ
  Green Label (ฉลากเขียว) 4 แห่ง จำนวนสินค้า 123 รายการ
  IFOAM ACCREDITED (เกษตรอินทรีย์) 4 แห่ง จำนวนสินค้า 93 รายการ
  Green Industry (อุตสาหกรรมสีเขียว) 5 แห่ง จำนวนสินค้า 217 รายการ
  Carbon Footprtint (คาร์บอน ฟุตพริ้นท์) 6 แห่ง จำนวนสินค้า 9 รายการ
  USDA Organic (เกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา) 2 แห่ง จำนวนสินค้า 5 รายการ
  ECO Self Declare 1 แห่ง จำนวนสินค้า 2 รายการ
  OTOP (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) 1 แห่ง จำนวนสินค้า 7 รายการ
  Singapore Green Label (ฉลากสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์) 1 แห่ง จำนวนสินค้า 2 รายการ
  Green Basket (ตะกร้าเขียว) 1 แห่ง จำนวนสินค้า 14 รายการ
  Eco Mark (อีโคมาร์ค) 0 แห่ง จำนวนสินค้า 1 รายการ
  Ministry of lndustry (โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว) (Green Product) สู่การแข่งขันในอาเซียน 1 แห่ง จำนวนสินค้า 14 รายการ
  ไม่ระบุ 2 แห่ง จำนวนสินค้า 4 รายการ
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ระดับทอง) 0 แห่ง จำนวนสินค้า 2 รายการ
  ฉลากอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 0 แห่ง จำนวนสินค้า 41 รายการ
  ไม่ได้จำแนกประเภทฉลาก 18 แห่ง จำนวนสินค้า 30 รายการ
              รวม 366 แห่ง จำนวนสินค้า 1,132 รายการ