เงื่อนไขการบริการ
 
           กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ตลาดสีเขียวออนไลน์ www.thaiecomarket.com โดยเป็นสื่อกลางให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การตกลงซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยสมัครใจสองฝ่ายเท่านั้น ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกันก่อนทำธุรกรรมระหว่างกัน หากพบการดำเนินการใดที่เข้าข่ายหลอกลวงหรือฉ้อฉลหรือกระทำผิดกฎหมาย โปรดแจ้งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบและตัดรายชื่อผู้นั้นออกจากเว็บไซต์ต่อไป